עקרונות מרכזיים במיסוי רווחים בשוק ההון

עם הליווי שלנו, הכל אפשרי! אל תתפשרו על מחיר נמוך על חשבון האיכות!

גביית המס מבוצעת על ידי המערכת הפיננסית (בנקים וחברי בורסה פרטיים) בשיטת ניכוי מס במקור. הניכוי מתבצע ברמת פיקדון ולא ברמת נישום. לכן פיקדון משותף נחשב לבעלות אחת לענייני ניכוי מס במקור. במסגרת זו הכנסות מריבית, מדמי ניכיון, מדיבידנד ומרווח הון חייבות במס. רווח הון אינפלציוני, לעומת זאת, פטור ממס.

שיעורי המס שמנוכים במקור ליחיד (תושב ישראל שאינו בעל שליטה ואינו תובע בניכוי הוצאות ריבית) יחושבו כך:

במקרה של הכנסות מניירות ערך צמודים, רווח ההון הריאלי, הכנסות מריבית, דמי ניכיון ודיבידנד בשיעור 25%.

רווח הון נומינלי, הכנסות ריבית ודמי ניכיון מניירות ערך לא צמודים) – בשיעור 15%. 

מותר לקזז הפסדים מניירות ערך כנגד רווחים מניירות ערך אחרים לצורך מזעור חבות המס.

בגדול: כל עוד אין מימוש אין "אירוע מס!

business-2553884_1920

תוכן עניינים